Η παρέκκλιση της οικονομίας – από την παραγωγή αγαθών και την παροχή υπηρεσιών προς την κερδοσκοπία και τη συγκέντρωση του πλούτου σε όλο και λιγότερο χέρια, κάτι που αυξάνεται εκθετικά χάρη στην τεχνολογία που αναπτύχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες – μας κάνει να βλέπουμε τον επείγοντα χαρακτήρα της εφαρμογής μιας ενός νέου είδους οικονομίας, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των ανθρώπων, χωρίς διακρίσεις, και που να εξασφαλίζει την ευημερία όλων των ανθρώπων, πάνω από το όφελος μερικών.

Τον τελευταίο καιρό, έχουν προκύψει νέες οικονομικές τάσεις και ορισμένες ήδη εφαρμόζονται, αν και ακόμη σε τοπικό επίπεδο. Η «Οικονομία για το κοινό αγαθό», η «οικονομία βασισμένη σε πόρους», το «καθολικό και άνευ όρων βασικό εισόδημα», το «FairCoop» και άλλα ρεύματα υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια πιο δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία, η οποία μειώνει τις ανισότητες και θέτει στο κέντρο της απασχόλησης τους ανθρώπους.

Στην ομάδα εργασίας στο Ανθρωπιστικό Φόρουμ 2018, καλούμε τους εκπροσώπους όλων αυτών των τάσεων και τους ζητάμε να παρουσιάσουν σύντομα τις προτάσεις τους, ώστε να αναζητήσουμε κοινά σημεία και να προσπαθήσουμε να συγκλίνουμε σε μια κοινή μελλοντική δράση, η οποία θα μας επιτρέψει να προσεγγίζουμε αυτό το ιδεώδες της ανακατανομής του πλούτου και της συλλογικής απόλαυσης των ωφελειών της προόδου, που είναι ο καρπός της δράσης πολλών γενεών καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας και του καθενός/καθεμίας μας.

Συντονιστής:
Ángel Bravo

Σχετικοί ιστότοποι:
Humanists for the Universal Basic Income (HUBI)
Programme:

Περισσότερες πληροφορίες και προτάσεις: